Այսօր: Շաբաթ, 15 Հունիսի 2024թ.
Սևանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 30
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մրցույթ՝ Սևանի թիվ 3 «Հեքիաթ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
2024,Հունիս 7 - Հուլիս 11
Մրցույթ՝ Սևանի թիվ 4 «Գալիք» մսուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
2024,Հունիս 7 - Հուլիս 11
Մրցույթ՝ Սևանի թիվ 2 «Զարթոնք» մսուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
2024,Հունիս 6 - Հուլիս 9
Մրցույթ՝ Զովաբեր բնակավայրի ՀՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
2024,Հունիս 6 - Հուլիս 9
Մրցույթ՝ Վարսեր բնակավայրի «Ժպիտներ» ՀՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
2024,Հունիս 6 - Հուլիս 9
Մրցույթ՝ Ծովագյուղ բնակավայրի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
2024,Հունիս 6 - Հուլիս 9
Մրցույթ՝ Չկալովկա բնակավայրի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
2024,Հունիս 6 - Հուլիս 9
Ազդարարման համակարգ 2023-2024թթ.
2023,Դեկտեմբեր 18 - 2024,Դեկտեմբեր 31
ՃՈ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ ՍԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆՈՒՄ
2023,Մայիս 10 - 2024,Դեկտեմբեր 31
ՏԱ պատասխանատու
2022,Հուլիս 21 - 2024,Դեկտեմբեր 24
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ
2021,Հոկտեմբեր 25 - 2024,Դեկտեմբեր 31

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունՀԾ թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու վերաբերյալ՝ քաղաքաշինության և հողաշինության բաժին
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
ՍԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
24/10/2023
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
05/12/2023
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սևանի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթ` համայնքապետարանի աշխատակազմում համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
Սևանի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետներ /Ծածկագրեր` 2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.3-4/

 

Սևանի համայնքապետարանի աշխատակազմի   քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր  մասնագետի

/Ծածկագիր` 2.3-1/

 

Սևանի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետը /հողաշինարար/`

1)     կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները ժամանակին.

2)    բաժնի պետի կողմից տրված հանձնարարությունների և իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված լիազորությունների սահմաններում կազմակերպում է համայնքում հողօգտագործման աշխատանքները,  վարում է հողային հաշվեկշիռը:      

3)    կորդինացնում է համայնքային հողաշինական աշխատանքները, նպաստում է հողերի նպատակային օգտագործմանը, հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության  պահանջների պահպանմանը, ներկայացնում է ապօրինի հողօգտագործումների վերաբերյալ առաջարկություններ:Ապահովում է համայնքի տարածքում գտնվող գեոդեզիական կետերի և համայնքի սահմանանիշների պահպանությունը:

4)    ներկայացնում է  իր աշխատանքային ծրագրերը, անհրաժեշտության դեպքում իր լիազորությունների սահամններում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր, բնութագրեր, կարծիքներ և այլ գրություններ: Իր լիազորությունների սահմաններում իրականացնում է համապատասխան  ստուգումներ:

5)    մասնակցում է ոլորտի աշխատանքների ծրագրմանը, առաջացած խնդիրների վերլուծմանը, բացահայտմանը և լուծմանը:

6)   մասնակցում է տվյալ ոլորտին վերաբերվող որոշման նախագծերի նախապատրաստմանը:

7)    ապահովում է իր աշխատանքային պարտականությունների շրջանակներում փաստաթղթային շրջանառությունը, լրացնում է համապատասխան փաստաթղթեր և դրանք ստորագրում:        

8)   աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է աշխատակազմի առջև դրված գործառույթներից և սպասարկվող ոլորտի խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի վարման, պահպանության և  արխիվացման աշխատանքները.

9)   մասնակցում է աշխատակազմի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.

10) համապատասխան հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և  ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան.

11)   անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և բաժնի պետին է ներկայացնում  առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

12)  իրականացնում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը և արդյունքները ներկայացնում է բաժնի պետին.

13)   իրականացնում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերի նպատակային օգտագործման, հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության աշխատանքներ.

14)  կազմում է համայնքի սեփականություն համարվող հողերի օտարման կամ օգտագործման տրամադրման, ինքնակամ շինությունների օրինականացման և այլ քաղաքաշինական գործընթացների իրականացման ժամանակ պահանջվող քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթեր, քաղաքաշինական բնույթի տեխնիկական եզրակացություններ, հատակագծեր, գծագրեր և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր.

15)  բաժնի պետի հանձնարարությամբ ներկայացնում է առաջարկություններ համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերի սահմանված կարգով օտարման կամ օգտագործման համար, ապահովում է ապօրինի հողազավթումների կանխարգելումը.

16) վերահսկողություն է իրականացնում համայնքների հողերի օգտագործման սխեմաների, գլխավոր հատակագծերի իրականացման նկատմամբ.

17)  մասնակցում է պետական և համայնքային սեփականության հողամասերի տրամադրման, հետ վերցնելու, հողամասերի վարձավճարների և հարկերի գանձման, հողերի պահպանության միջոցառումների իրականացմանը.

18) վերահսկողություն է իրականացնում համայնքի հողային ֆոնդի նպատակային օգտագործման, հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ.

19) իրականացնում է համայնքի վարչական սահմանների սահմանանիշերի, գեոդեզիական և այլ հատուկ տեղեկատվական նշանների և կետերի պահպանման աշխատանքներ.

20) կազմում է համայնքի հողային հաշվեկշիռը.

21)  մասնակցում է հողային ֆոնդի նպատակային օգտագործման, հողային կադաստրի վարման, հողի բերրիության վերականգնման, բարելավման և արդյունավետ օգտագործման, ժամանակին տնտեսական շրջանառության մեջ ընդգրկման, հողի խախտման հետ կապված աշխատանքներ կատարելիս հողի բերրի շերտի հանման, պահպանման և օգտագործման բնագավառների աշխատանքներին.

22)  բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է հարկային բազայի հողօգտագործողների հողերի կադաստրային տվյալների ճշտում.

23) իրականացնում է հսկողություն համայնքում քաղաքաշինական նպատակով տրամադրված հողերի պայմանագրերի և օտարված հողերի պահանջների կատարման նկատմամբ.

24) բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է անհրաժեշտ քաղաքաշինական սխեմաների կազմման աշխատանքներին և ներկայացնում է առաջարկություն գոտիավորման սխեմաների վերաբերյալ.

25) Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ,

  Գլխավոր մասնագետն ունի օրենքով,այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ(սոցիալական երաշխիքներ) և կատարում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

 

     Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 1)     բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,

2)    Հայաստանի  Հանրապետության  Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Քաղաքաշինության մասին», «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի` դրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի, քաղաքաշինության բնագավառի իրավական ակտերի, ՀՀ կառավարության 2003 թ. մայիսի 2-ի N 596-Ն որոշումների,  «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքերի, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում  կողմնորոշվելու ունակություն,

3)    տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը,

4)    համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

5)    տիրապետում է ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներին (կարդում և   կարող է բացատրվել)

 

Մրցույթը կանցկացվի 05.12.2023թ.` ժամը 11:00-ին, Սևանի համայնքապետարանում/ ք. Սևան, Նաիրյան 164/

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով` նշելով այն պաշտոնը,  որին հավակնում է դիմողը).

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մաuնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաuտող փաuտաթղթերի պատճենները.

գ) հայտարարություն այն մաuին, որ ինքը չի տառապում Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 15 փետրվարի 2019 թվականի N 98-Ն որոշմամբ հաuտատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, որը հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը.

դ) հայտարարություն այն մաuին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ uահմանափակ գործունակ.

ե) հայտարարություն համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող oտար լեզվին (լեզուներին) տիրապետելու մաuին.

զ) oրենքի 12 հոդվածի <<ե>> կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական uեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամաuին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատաuխան տեղեկանք.

է) մեկ լուuանկար` 3 X 4 uմ չափuի.

ը) անձնագրի պատճենը:

          ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:

          Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9.00-ից մինչև 18.00-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, Սևանի համայնքապետարանում / ք. Սևան, Նաիրյան 164 / և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմում / Գրիգոր Լուսավորչի 36 /  :

          Մրցույթների անցկացման վայրի, օրվա և ժամի հնարավոր փոփոխությունների մասին կհայտնվի լրացուցիչ` մրցույթից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ:

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆ Է`  14.11.2023թ.

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՍԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / ք. Սևան, Նաիրյան 164, հեռ. 0261-4-00-01 / և  ք. Գավառ, Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ:

 

Սևանի համայնքապետարանի աշխատակազմի   քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր  մասնագետի

/Ծածկագիր` 2.3-2/

 

    Սևանի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետը `

 

1)     կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները ժամանակին.

2)    բաժնի պետի կողմից տրված հանձնարարությունների և իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված լիազորությունների սահմաններում կազմակերպում է համայնքում լուծում պահանջող խնդիրների կատարումը: 

3)    ապահովում է ծրագրերի շրջանակներում տեխնիկական բնութագրերի կազմումը,  փորձաքննության, նախագծերի հսկողությունը, ավարտական և կատարողական ակտերի լիարժեքությունը: Ամենօրյա հսկողություն է իրականացնում ծրագրերի կատարման ընթացքի նկատմամբ, անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնում ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ առաջարկություններ:      

4)    իրականացնում է համայնքի սեփականությունը հանդիսացող օբյեկտների տեխնիկական վիճակի զննումներ, կազմում է դրանց հիմնական նորոգման և բարեկարգման նախագծեր:

5)    ներկայացնում է  իր աշխատանքային ծրագրերը, անհրաժեշտության դեպքում իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր, բնութագրեր, կարծիքներ և այլ գրություններ:

6)   մասնակցում է ոլորտի աշխատանքների ծրագրմանը, առաջացած խնդիրների վերլուծմանը, բացահայտմանը և լուծմանը:

7)    Ապահովում է հողամասերը մրցութային և աճուրդ-վաճառքի կարգով տրամադրելու վերաբերյալ հատարարությունների տեղադրումը համապատասխան թերթերում և azdarar.am կայքում:

8)   մասնակցում է տվյալ ոլորտին վերաբերող որոշման նախագծերի նախապատրաստմանը:

9)   ապահովում է իր աշխատանքային պարտականությունների շրջանակներում փաստաթղթային շրջանառությունը, լրացնում է համապատասխան փաստաթղթեր և դրանք ստորագրում:

10) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է աշխատակազմի առջև դրված գործառույթներից և սպասարկվող ոլորտի խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի վարման, պահպանության և  արխիվացման աշխատանքները.

11)   մասնակցում է աշխատակազմի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:           

12)  համապատասխան հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և  ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան.

13)  Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ,

  Գլխավոր մասնագետն ունի օրենքով,այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ(սոցիալական երաշխիքներ) և կատարում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 1)     բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,

2)    Հայաստանի  Հանրապետության  Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Քաղաքաշինության մասին», «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի` դրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի, քաղաքաշինության բնագավառի իրավական ակտերի, ՀՀ կառավարության 2003 թ. մայիսի 2-ի N 596-Ն որոշումների,  «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքերի, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում  կողմնորոշվելու ունակություն,

3)    տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը,

4)    համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

5)    տիրապետում է ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներին (կարդում և   կարող է բացատրվել)

 

Մրցույթը կանցկացվի 05.12.2023թ.` ժամը 11:00-ին, Սևանի համայնքապետարանում / ք. Սևան, Նաիրյան 164/

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով` նշելով այն պաշտոնը,  որին հավակնում է դիմողը).

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մաuնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաuտող փաuտաթղթերի պատճենները.

գ) հայտարարություն այն մաuին, որ ինքը չի տառապում Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 15 փետրվարի 2019 թվականի N 98-Ն որոշմամբ հաuտատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, որը հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը.

դ) հայտարարություն այն մաuին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ uահմանափակ գործունակ.

ե) հայտարարություն համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող oտար լեզվին (լեզուներին) տիրապետելու մաuին.

զ) oրենքի 12 հոդվածի <<ե>> կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական uեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամաuին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատաuխան տեղեկանք.

է) մեկ լուuանկար` 3 X 4 uմ չափuի.

ը) անձնագրի պատճենը:

          ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:

          Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9.00-ից մինչև 18.00-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, Սևանի համայնքապետարանում / ք. Սևան, Նաիրյան 164 / և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմում / Գրիգոր Լուսավորչի 36 /  :

          Մրցույթների անցկացման վայրի, օրվա և ժամի հնարավոր փոփոխությունների մասին կհայտնվի լրացուցիչ` մրցույթից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ:

         

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆ Է`  14.11.2023թ.

 Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՍԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / ք. Սևան, Նաիրյան 164, հեռ. 0261-4-00-01 / և  ք. Գավառ, Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ:

 

Սևանի համայնքապետարանի աշխատակազմի   քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր  մասնագետի

/Ծածկագիր` 2.3-3/

 

    Սևանի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետը `

 

1)     կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները ժամանակին.

2)    բաժնի պետի կողմից տրված հանձնարարությունների և իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված լիազորությունների սահմաններում կազմակերպում է համայնքում լուծում պահանջող խնդիրների կատարումը: 

3)    Կազմում եւ մշակում է  համայնքի բնակավայրի քաղաքաշինական հատակագիծ-սխեմաներ: Համայնքի քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծին եւ հողերի գոտիավորման ու օգտագործման սխեմային համապատասխան` կազմում և ներկայացնում է համայնքի առանձին հատվածների եւ քաղաքաշինական համալիրների գոտիավորման մանրամասն հատակագծման, հողաշինարարական եւ կառուցապատման նախագծերը,

4)    իր  անմիջական   ղեկավարին  առաջարկություններ  է  ներկայացնում  արտաքին  գովազդ  տեղադրելու  թույլտվության,  համայնքի  փողոցների  հրապարակների  անվանափոխության,   շենքի  և  շինությունների  համարակալման  վերաբերյալ: Աջակցում  է  համայնքի  քաղաքաշինական  և  հողային  կադաստրի  վարմանը,  համայնքի  հողային  հաշվեկշռի  կազմմանը,  համայնքի  տարածքի  գեոդեզիական  կետերի  և  սահմանանիշերի  պահպանության  ապահովմանը,   իրականացնում  է  հողերի  համակարգչային  քարտեզագրում,  ինչպես նաև   գրությունների  բլանկների   մշակման  տեխնիկական   մասի   ապահովմանը, 

5)    հսկում է համայնքի գերեզմանատներում  գերեզմանատեղերի հաշվառման և թաղումների գրանցման մատյանի վարման, գերեզմանատեղերի հաշվառման և համարակման, գերեզմանի վկայականների և համապատասխան տեղեկանքների տրամադրման  աշխատանքները;                                    

6)   առաջարկություններ է ներկայացնում ապօրինի հողազավթումների, ինքնակամ շինությունների կանխարգելման և կասեցման վերաբերյալ,

7)    Իրականացնում է «Համայնքային կառավարման էլեկտրոնային համակարգ»  ծրագրի գործավարություն ենթաբաժինը, մասնավորապես` համայնքի ղեկավարի որոշումների նախագծեր, տուրքեր ենթաբաժնինը, մասնավորապես` թույլտվություններ, շինթույլտվություն, քանդման թույլտվություն:

8)   Կազմում  է  տեղեկանքներ,  հաշվետվություններ,  զեկուցագրեր  և  ներկայացնում  է  իր  անմիջական  ղեկավարին, 

9)   ապահովում է իր աշխատանքային պարտականությունների շրջանակներում փաստաթղթային շրջանառությունը, լրացնում է համապատասխան փաստաթղթեր և դրանք ստորագրում:

10) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է աշխատակազմի առջև դրված գործառույթներից և սպասարկվող ոլորտի խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի վարման, պահպանության և  արխիվացման աշխատանքները.

11)   մասնակցում է աշխատակազմի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:          

12)  համապատասխան հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և  ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան.

13)  Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ,

  Գլխավոր մասնագետն ունի օրենքով,այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ(սոցիալական երաշխիքներ) և կատարում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

  Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

1)     բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,

2)    Հայաստանի  Հանրապետության  Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Քաղաքաշինության մասին», «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի` դրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի, քաղաքաշինության բնագավառի իրավական ակտերի, ՀՀ կառավարության 2003 թ. մայիսի 2-ի N 596-Ն որոշումների,  «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքերի, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում  կողմնորոշվելու ունակություն,

3)    տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը,

4)    համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

5)    տիրապետում է ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներին (կարդում և   կարող է բացատրվել)

 Մրցույթը կանցկացվի 05.12.2023թ.` ժամը 11:00-ին, Սևանի համայնքապետարանում/ ք. Սևան, Նաիրյան 164/

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 

ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով` նշելով այն պաշտոնը,  որին հավակնում է դիմողը).

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մաuնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաuտող փաuտաթղթերի պատճենները.

գ) հայտարարություն այն մաuին, որ ինքը չի տառապում Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 15 փետրվարի 2019 թվականի N 98-Ն որոշմամբ հաuտատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, որը հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը.

դ) հայտարարություն այն մաuին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ uահմանափակ գործունակ.

ե) հայտարարություն համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող oտար լեզվին (լեզուներին) տիրապետելու մաuին.

զ) oրենքի 12 հոդվածի <<ե>> կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական uեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամաuին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատաuխան տեղեկանք.

է) մեկ լուuանկար` 3 X 4 uմ չափuի.

ը) անձնագրի պատճենը:

          ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:

          Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9.00-ից մինչև 18.00-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, Սևանի համայնքապետարանում / ք. Սևան, Նաիրյան 164 / և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմում / Գրիգոր Լուսավորչի 36 /  :

          Մրցույթների անցկացման վայրի, օրվա և ժամի հնարավոր փոփոխությունների մասին կհայտնվի լրացուցիչ` մրցույթից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ:

         

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆ Է`  14.11.2023թ.

 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՍԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / ք. Սևան, Նաիրյան 164, հեռ. 0261-4-00-01 / և  ք. Գավառ, Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ:

 

Սևանի համայնքապետարանի աշխատակազմի   քաղաքաշինության  և հողաշինության բաժնի գլխավոր  մասնագետի

/Ծածկագիր` 2.3-4/

 

    Սևանի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետը `

 1)     կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները ժամանակին.

2)    մասնակցում է ներհամայնքային տրանսպորտի կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ  
իրականացնող կազմակերպությունների գործունեության հսկողության աշխատանքներին,  
ներհամայնքային տրանսպորտի կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող
կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների կազմակերպման աշխատանքներին և
աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ պարբերաբար տեղեկատվություն է
 ներկայացնում պատկան մարմիններին.

3)    իր լիազորությունների սահմաններում անհրաժեշտության դեպքում նախապատրաստում և աշխատակազմի քարտուղարին է ներկայացնում տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ

4)    իրականացնում է իր գործառույթներից ու խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, գրավոր առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքները:

5)    ոլորտի հարցերով դիմած քաղաքացիներին ապահովում է անհրաժեշտ խորհրդատվությամբ

6)   Բնակչությանը սահմանված կարգով իրազեկում է միջավայրի ծրագրավորվող քաղաքաշինական փոփոխությունների մասին, համայնքի ղեկավարին ներկայացնում Է կառուցապատողներին               տրվող  ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքները, ճարտարապետաշինարարական նախագծերը, առաջարկություններ է ներկայացնում ապօրինի հողազավթումների, ինքնակամ շինությունների կանխարգելման և կասեցման վերաբերյալ ։

7)    Մասնակցում է բաժնի գործառույթներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի նախապատրաստական աշխատանքներին,  իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի և նյութերի փորձաքննության ուղարկելու անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի պետին,

8)   Բաժնի պետին առաջարկություն է ներկայացնում բաժնի աշխատանքային ծրագրերի և պլանների կազմման, բաժին մուտքագրված գրությունների, նամակների ուսումնասիրություններ և առաջարկությունների վերաբերյալ: Նախապատրաստում է  հաշվետվություններ, տեղեկանքներ:

9)   Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ,

  Գլխավոր մասնագետն ունի օրենքով,այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ(սոցիալական երաշխիքներ) և կատարում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

    

 Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

1)     բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,

2)    Հայաստանի  Հանրապետության  Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Քաղաքաշինության մասին», «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի` դրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի, քաղաքաշինության բնագավառի իրավական ակտերի, ՀՀ կառավարության 2003 թ. մայիսի 2-ի N 596-Ն որոշումների,  «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքերի, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում  կողմնորոշվելու ունակություն,

3)    տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը,

4)    համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

5)    տիրապետում է ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներին (կարդում և   կարող է բացատրվել)

 Մրցույթը կանցկացվի 05.12.2023թ.` ժամը 11:00-ին, Սևանի համայնքապետարանում / ք. Սևան, Նաիրյան 164/

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով` նշելով այն պաշտոնը,  որին հավակնում է դիմողը).

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացու մաuնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաuտող փաuտաթղթերի պատճենները.

գ) հայտարարություն այն մաuին, որ ինքը չի տառապում Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 15 փետրվարի 2019 թվականի N 98-Ն որոշմամբ հաuտատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, որը հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը.

դ) հայտարարություն այն մաuին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ uահմանափակ գործունակ.

ե) հայտարարություն համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող oտար լեզվին (լեզուներին) տիրապետելու մաuին.

զ) oրենքի 12 հոդվածի <<ե>> կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական uեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամաuին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատաuխան տեղեկանք.

է) մեկ լուuանկար` 3 X 4 uմ չափuի.

ը) անձնագրի պատճենը:

          ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:

          Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9.00-ից մինչև 18.00-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, Սևանի համայնքապետարանում / ք. Սևան, Նաիրյան 164 / և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմում / Գրիգոր Լուսավորչի 36 /  :

          Մրցույթների անցկացման վայրի, օրվա և ժամի հնարավոր փոփոխությունների մասին կհայտնվի լրացուցիչ` մրցույթից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ:

 ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆ Է`  14.11.2023թ.

 Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՍԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / ք. Սևան, Նաիրյան 164,

հեռ. 0261-4-00-01 / և  ք. Գավառ, Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ:

ԿԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
file (140ԿԲ)
Բոլորը
Տեսահոլովակներ
Սոցիալական աշխատողի առաքելության վերաբերյալ
Մանկապարտեզներում երեխաների առցանց հերթագրում
Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 14.12.2022
   2:29 / 17:15   Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 14.
Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 11.01.2022
Սևան խոշորացված համայնքի ավագանու նիստ` 24.12.2021
Տեղեկատվական հոլովակ
Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 10.03.2021
Ինչպես դիմել համայնքապետարան
Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 14.07.2020թ.
Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 14.05.2020թ.
Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 16.03.2020
Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 02.12.2019
Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 01.10.2019
Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 30.07.2019
Սևան համայնքի ավագանու արտահերթ նիստ` 12.06.2019թ
Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 15.05.2019
Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 12.03.2019
Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 18.01.2019
Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 25.12.2018
Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 05.11.2018
Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 05.09.2018
Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 09.07.2018
Սևան համայնքի ավագանու նիստ` 11.05.2018
Սևանում ֆրանկոֆոնիայի օրեր են: Ատելիե-թեմատիկ քննա
Համապետական շաբաթօրյակ Սևանում
Համայնքի ավագանու` 05.03.2018թ. թիվ 2 նիստ
Սևան համայնքի ղեկավարն ընդունել է ազատամարտիկների
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք. Սևան, Նաիրյան 164
0261-2-43-23, 0261-4-00-00
sevan.gegharkunik@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10028784@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՍԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 209
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner