Սևան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 900165101420900Տարեկան  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9001651015521500Տարեկան  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900165101560350Օրական  Ընտրել
1141 ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար  0Տարեկան  Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար 9001651013881000Տարեկան  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար` յուրաքանչյուր մեքենայի հաշվով 90016510141210000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90016510157850000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա Մինչև 20քմ մակ. շին. թույլ. համար 900165101313900Տարեկան  Ընտրել
1134Բ 20քմ և ավելի քմ մակերեսով շինարար. թույլ. համար 9001651013211500Տարեկան  Ընտրել
1137Ա աա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (մինչև 26 քմ) 9001651013546000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Ա - ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ՝ առևտրային օբյեկտների համար  25000Տարեկան  Ընտրել
1142Ա ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար 9001651015032000Ամսական  Ընտրել
1142Բ Թունդ ալկոհոլային (սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս) արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար 9001651015033500Ամսական  Ընտրել
1142Գ այլ արտաքին գովազդի համար 9001651015031500Ամսական  Ընտրել
1133Դ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ՝ 1000-3000 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 90016510154515000Տարեկան  Ընտրել
1133Ա ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ՝ մինչև 300 ք.մ. մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում` այգեգործական /ամառանոցային/ տների, ինչպես նաև մինչև 200 ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9001651013054500Տարեկան  Ընտրել
1133Բ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ՝ 200-ից մինչև 500 ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9001651012489000Տարեկան  Ընտրել
1133Գ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ՝ 500-ից մինչև 1000 ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90016510153715000Տարեկան  Ընտրել
1133Զ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ՝ 3000-ից և ավելի քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  30000Տարեկան  Ընտրել
1148Ա - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (մինչև 26քմ) 9001651013963000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Է - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (մինչև 26քմ) 9001651013961000Եռամսյակային  Ընտրել
1147 - համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 900165101677100000Տարեկան  Ընտրել
1140Բ ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ՝ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ՝ Բաղնիքների /սաունաների/համար  200000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ՝ Խաղատների կազմակերպման համար  500000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ՝ Շահումով խաղերի կազմակերպման համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ՝ Վիճակախաղերի կազմակերպման համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1351Ա Համայնքի տարածքում շինարարության կամ շինության արտաքին տեսքը փոփոխող վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու հետ կապված տեխնիկատնտեսական պայմաններ մշակելու, հաստատելու, ավարտված շինարարության շահագործումը փաստագրելու համար ինքնակառավարման մարմնի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար 90016510144610000Միանվագ  Ընտրել
1351Բ ՏԻՄ կողմից մրցույթներ և աճուրդների հետ կապված մասնակիցների վճար 9001651014613000Միանվագ  Ընտրել
1351Դ Անշարժ գույքի հասցեավորման համար տեղական վճար 9001651014381000Միանվագ  Ընտրել
1139Բ Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների կողեզրում՝ հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900165101370200000Տարեկան  Ընտրել
1139Ա Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի համար /յուրաքանչյուր հասցեի համար/ 900165101370100000Տարեկան  Ընտրել
1137Բ աբ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (26 մինչև 50 քմ)  10100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ ագ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (50 մինչև 100 քմ)  13100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ ադ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (100 մինչև 200 քմ)  20100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե աե) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (200 մինչև 300 քմ)  25100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ ազ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (500 և ավելի քմ)  45100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը բա) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26քմ)  6000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ բբ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (26քմ մինչև 50քմ)  10100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ բգ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (50քմ մինչև 100քմ)  13100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ բե) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (200քմ մինչև 500քմ)  25100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի բդ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (100քմ մինչև 200քմ)  20100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ բե) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (500քմ և ավելի քմ)  45100Եռամսյակային  Ընտրել
1148Բ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (26քմ-ից մինչև 50քմ) 9001651013966000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Գ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (50քմ-ից մինչև 100քմ) 90016510139611000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Դ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (100քմ-ից մինչև 200քմ) 90016510139616000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ե - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (200քմ-ից մինչև 500քմ)  21000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Զ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (500քմ և ավելի)  31000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ը - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (26քմ-ից մինչև 50քմ) 9001651013961500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Թ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (50քմ-ից մինչև 100քմ) 9001651013962500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ժ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (100քմ-ից մինչև 200քմ) 9001651013964500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ի - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (100քմ-ից մինչև 500քմ) 9001651013968500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Լ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (500քմ-ից ավելի) 90016510139615500Եռամսյակային  Ընտրել
1142Դ սոցիալական գովազդի համար 9001651015030   Ընտրել
1139Գ Խանութներում, կրպակներում, հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90016510122220000Տարեկան  Ընտրել
11501 Համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության համար 900165000937500000Տարեկան  Ընտրել
11502 Համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություն իրականացնելու թույլտվության համար 90016500094550000Տարեկան  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ