Սևան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Դ.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Դ=ԱxԲxԳ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը 0
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 900165101420900Տարեկան  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9001651015521500Տարեկան  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900165101560350Օրական  Ընտրել
1141 ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար  5000Տարեկան  Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար 9001651013881000Միանվագ  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար` յուրաքանչյուր մեքենայի հաշվով 90016510141210000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90016510157850000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա Մինչև 20քմ մակ. շին. թույլ. համար 900165101313900Տարեկան  Ընտրել
1134Բ 20քմ և ավելի քմ մակերեսով շինարար. թույլ. համար 9001651013211500Տարեկան  Ընտրել
1137Ա աա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (մինչև 26 քմ) 90016510135410000Եռամսյակային  Ընտրել
1343 Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) այլ վճարներ 9001650006892000Ամսական  Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար  25000Տարեկան  Ընտրել
1142Ա լկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  2000Ամսական  Ընտրել
1142Բ Թունդ ալկոհոլային (սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս) արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  3500Ամսական  Ընտրել
1142Ե դատարկ գովազդային վահանակների 1քմ-ի դիմաց  375Ամսական  Ընտրել
1142Գ այլ արտաքին գովազդի համար 9001651015031500Ամսական  Ընտրել
1133Դ 1000-3000 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 90016510154515000Տարեկան  Ընտրել
1133Բ 201-ից մինչև 500 ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9001651012489000Տարեկան  Ընտրել
1133Գ 500-ից մինչև 1000 ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90016510153715000Տարեկան  Ընտրել
1133Զ 3000-ից և ավելի քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  30000Տարեկան  Ընտրել
1148Ա - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (մինչև 26քմ)  3000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Է - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (մինչև 26քմ)  1000Եռամսյակային  Ընտրել
1147 - համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 900165101677100000Տարեկան  Ընտրել
1140Բ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ Բաղնիքների /սաունաների/համար  200000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ Խաղատների կազմակերպման համար  500000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե Շահումով խաղերի կազմակերպման համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ Վիճակախաղերի կազմակերպման համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1351Ա Համայնքի տարածքում շինարարության կամ շինության արտաքին տեսքը փոփոխող վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու հետ կապված տեխնիկատնտեսական պայմաններ մշակելու, հաստատելու, ավարտված շինարարության շահագործումը փաստագրելու համար ինքնակառավարման մարմնի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար 90016510144610000Միանվագ  Ընտրել
1351Բ ՏԻՄ կողմից մրցույթներ և աճուրդների հետ կապված մասնակիցների վճար 9001651014613000Միանվագ  Ընտրել
1139Բ Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների կողեզրում՝ հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար  200000Տարեկան  Ընտրել
1139Ա զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900165101370100000Տարեկան  Ընտրել
1137Բ աբ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (26 մինչև 50 քմ)  12000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ ագ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (50 մինչև 100 քմ)  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ ադ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (100 մինչև 200 քմ)  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե աե) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (200 մինչև 300 քմ)  30000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ ազ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (500 և ավելի քմ)  50000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը բա) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26քմ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ բբ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (26քմ մինչև 50քմ)  12000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ բգ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (50քմ մինչև 100քմ)  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ բե) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (200քմ մինչև 500քմ)  30000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի բդ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (100քմ մինչև 200քմ)  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ բե) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (500քմ և ավելի քմ)  50000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Բ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (26քմ-ից մինչև 50քմ) 9001651013966000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Գ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (26քմ-ից մինչև 50քմ) 90016510139612000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Դ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (100քմ-ից մինչև 200քմ)  17000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ե - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (200քմ-ից մինչև 500քմ)  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Զ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (500քմ և ավելի)  40000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ը - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (26քմ-ից մինչև 50քմ)  2000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Թ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (50քմ-ից մինչև 100քմ)  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ժ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (100քմ-ից մինչև 200քմ)  6000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ի - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (100քմ-ից մինչև 500քմ)  9000   Ընտրել
1148Լ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (500քմ-ից ավելի)  20000Եռամսյակային  Ընտրել
1142Դ սոցիալական գովազդի համար  0Ամսական  Ընտրել
1142Զ եթե արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրը տեղաբաշխել և տարածել է իր կազմակերպության գովազդը` համայնքի վարչական տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար սահմանված տուրքի 10 %-ի չափով` 1քմ համար`  150Ամսական  Ընտրել
1149 Հայաստանի Հանրապետության համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 900165101677100000Տարեկան  Ընտրել
1139Գ Խանութներում, կրպակներում, հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90016510122220000Տարեկան  Ընտրել
1137Ծ Ոչ հիմնական շինության ներսում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար 90016510134710000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Կ Ոչ հիմնական շինության ներսում ոգելից խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար 90016510136210000Եռամսյակային  Ընտրել